top of page

Anasayfa / Kuruluş Amacımız

Kuruluş Amacımız

 1. Birlik Ana Sözleşmesi doğrultusunda; birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için, gerek yurt içinde gerekse yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi,

 2. Verimlerinin arttırılması, bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması,

 3. Hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması,

 4. Üyelerin eğitimlerinin sağlanması,

 5. Üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması,

 6. Ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi çalışmalarını içermektedir.

C_s06PQO_400x400.jpg
Başkan

Ahmet KOCAAĞA

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Kocaağa 2017 Yılından İtibaren Görevini Büyük Bir Sorumlulukla Devam Ettirmektedir. 

bilgi@izmirbirlik.net

Tel: 232-4649144  

Faaliyetlerimiz

 1. Yerli gen kaynaklarının korunması ve verimlerinin arttırılması,

 2. Gerek yurt dışından ithal edilen gerek yurt içinde yetiştirilen sığırların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi

 3. Soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması,

 4. Bakanlıkça belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programlarının uygulanması,

 5. Gerekli tesis ve laboratuvarların kurulması ve işletilmesi,

 6. Damızlık sığır, sperma, yumurta ve embriyonun yurt içinden tedariki ve/veya yurt dışından ithalatının yapılması, depolanması, dağıtımı ve pazarlanması. Gerekli hallerde sperma, yumurta, embriyo ve benzeri ıslah materyallerini üretmek için üretim merkezleri kurmak,

 7. Suni tohumlama ve biyoteknolojik hizmetlerin verilmesi, belgelendirilmesi ve ırk ıslahına esas teşkil edecek verim kontrolleri ve performans testlerinin yapılması

 8. Biyoteknolojik araştırma ve geliştirme çalışmaların yürütülmesi,

 9. Sigorta işlemlerinin yapılması, projelendirme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

 10. Yetiştiriciler ve birlik personelinin eğitimlerinin sağlanması, yayım ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi,

 11. Üyeler arasında yarışmalar, müzayede, fuar, sergi, panayır, panel ve konferans düzenlenmesi,

 12. Ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi,

 13. Sığır türü ve ürünlerinin ihracatı ile damızlık ithal ve ihracatı konularında ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak

 14. Sığır türü ve ürünlerinin fiyatları ile ilgili tespit komisyonlarında görev almak,

 15. Sığır yetiştiriciliği konusunda devletçe yapılacak yatırımlara yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde Bakanlıkla bu konularda müştereken çalışmak

 16. Gen kaynaklarının korunması ve çevre ıslah programına yönelik olarak kayıt sistemini tutmak, üye birliklere tutturmak ve gerekli saha çalışmalarını yürütmek

 17. Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

 18. Sığırların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari tedbirleri almak ve aldırmak

 19. Kredi temini konusunda çalışmalarda bulunmak

 20. Birliğin çalışmalarını yurt içinde ve yurtdışında tanıtmak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve toplantılar düzenlemek.

 21. Üyelerce yetiştirilen damızlık sığırların satışını yapmak ve satışları organize etmek.

bottom of page